Menu
Your Cart

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Diş Konağı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, kurumumuz hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, kurumumuzla ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve işleme amaçları, kişisel verileri işleme amacı ve yasal dayanağı, kişisel verilerinizin güvenliği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları aşağıda açıklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüğü çerçevesinde ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; kişisel verilerinizi (kimlik bilgileri, meslek, cinsiyet, iletişim bilgileri, eğitim, vs. gibi bilgileri) sizlerden talep etmekteyiz. Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından hasta kaydı oluşturulurken, randevu kaydı yapılırken , internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri daha iyi faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi KVK Kanunu’nun ilgili maddelerine uyularak kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


 


Kişisel Verileri İşleme Amacı ve Yasal Dayanağı

Kişisel veriler; kurumumuz hizmetlerinden daha verimli bir şekilde yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, iş bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm güvenlik tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Kişisel Verilerinizin Güvenliği Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, ortak veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda kurum olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


 


Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle kurumumuza iletmeniz durumunda kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.


Bu kapsamda kişisel veri sahipleri hakları;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kurumumuzla ilgili randevu, sonuçların çıktığı bilgisi, sağlık ile ilgili bilgilendirme mesajlarının tarafınıza gelmesini istemiyorsanız size gelen mesajda Sms red onay linkine tıklayıp gelen ekranda İstemiyorum seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır.